SƠN CHỐNG THẤM MÀU TITO - Y18

Không cần trét bột và sơn lót

SƠN CHỐNG THẤM MÀU TITO - Q19

Không cần trét bột và sơn lót